تعداد گویه ها: کودک تا سه سالگی ۵۰ سوال، سه تا شش سالگی ۳۷ سوال، سال اول دبستان ۴۰ سوال، پایه دوم ۴۰ سوال، پایه سوم ۵۷ سوال، پایه چهارم ۳۸ سوال و پایه پنجم ۴۵ سوال هدف: سنجش توانایی های ریاضی از کلاس اوّل تا پنجم و مهارتهای مربوط به ریاضی از بدو تولد تا پایه مورد نظر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۹ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: سنجش میزان بهره مندی افراد از فناوری و آی تی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: سنجش میزان بهسازی کارکنان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

تعداد گویه ها: ۳۲ هدف: ارزیابی رویکردهای یادگیری زیر مقیاس ها: اهداف یادگیری – اهداف عملکرد – اهداف ابزاری / آینده – ادراک از توانایی – ارزش گذاری درونی و بیرونی سازندگان پرسشنامه: میلر و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۹ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   فوری دانلود...

تعداد گویه ها: ۵۵ هدف: سنجش میزان خودراهبری در یادگیری معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: سنجش تعهد به تغییر سازمانی زیر مقیاس ها: تعهد عاطفی – تعهد تدوامی – تعهد هنجاری معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

تعداد گویه ها: ۴۱ هدف: ارزیابی تنوع سازمانی زیر مقیاس ها: دیدگاه آرمانی سازمانی – تعهد و مدیریت ارشد – بررسی و نیاز سنجی – شفاف بودن اهداف – پاسخگویی شفاف – ارتباط مؤثر – هماهنگی فعالیت ها – ارزشیابی سازندگان پرسشنامه: کاندولا و فولرتون معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۸ تعداد ...

عنوان پرسشنامه: رضایت مشتری و پیامدهای آن تعداد گویه ها: ۹ هدف: بررسی رضایت مشتری از خدمات ارائه شده توسط سازمان زیر مقیاس ها: رضایت مشتری – شفاهی و گفتاری – بازخور – وفاداری معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

عنوان پرسشنامه: لیترالیسم مک فارلند تعداد گویه ها: ۶ هدف: ارزیابی لیترالیسم گرایی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۹ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

عنوان پرسشنامه: عوامل موثر بر بکارگیری خدمات بانکداری اینترنتی تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: بررسی عوامل موثر بر بکارگیری خدمات بانکداری اینترنتی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

چک لیست اختلال ریاضی
پرسشنامه و آزمون / مهر ۲۹, ۱۳۹۵

تعداد گویه ها: کودک تا سه سالگی ۵۰ سوال، سه تا شش سالگی ۳۷ سوال، سال اول دبستان ۴۰ سوال، پایه دوم ۴۰ سوال، پایه سوم ۵۷ سوال، پایه چهارم ۳۸ سوال و پایه پنجم ۴۵ سوال هدف: سنجش توانایی های ریاضی از کلاس اوّل تا پنجم و مهارتهای مربوط به ریاضی از بدو تولد تا پایه مورد نظر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۹ فرمت فایل: word   فور...

پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی
پیشینه و ادبیات / مهر ۲۴, ۱۳۹۵

توجه به فرهنگ و جامعه سازمانی و جامعه ملی و بین المللی موضوع غریبی نیست. اما ارزش و ماهیت آن چند دهه ای است که بیشتر آشکار شده و اندیشمندان بسیاری به تحقیق و پژوهش در این زمینه  پرداخته اند، مطالعات مربوط به فرهنگ که در اوایل دهه ۱۹۸۰ صورت گرفته نشان داده که فرهنگ در یک سازمان به مثابه شخصیت در یک انسان است. بی گمان باید پذیرفت که انسان فرهنگ را می آفریند و فرهنگ هم انسان را می سازد. فرهنگ به انسان یاد می دهد تا اندیشه های پایدار و ث...

پیشینه و ادبیات هوش هیجانی
پیشینه و ادبیات / مهر ۱۰, ۱۳۹۵

اکثر انسان‌ها بیشترین وقت از زندگانی خود را در محیطهای کاری و در تعامل با دیگران سپری می‌کنند. به منظور برقراری تعاملات مؤثر با دیگران و لذت بردن از زندگی در میان آنها، نیاز به مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی می‌باشد که علاوه بر این موارد اخیراً هوش هیجانی نیز مورد توجه اکثر دانشمندان قرار گرفته است و در عین حال هنوز اغلب مردم هنگام شنیدن این موضوع با تعجب می‌پرسند : هوش هیجانی چیست؟ وی‌سینگر  در پاسخ به این سؤال می‌گوید، هوش هیجانی استف...

پیشینه و ادبیات منزلت اجتماعی
پیشینه و ادبیات / مهر ۱۰, ۱۳۹۵

نظریه پردازانی همچون دورکیم (۱۹۵۲)، پارسونز (۱۹۵۲)، گیدنز (۱۹۸۹) در پی تدقیق ماهیت منزلت اجتماعی  و شناسایی و معرفی عوامل مؤثر بر آن برآمده اند. این  اندیشمندان جامعه شناس، اغلب منزلت اجتماعی را مترادف «پایگاه اجتماعی» تلقی می کنند که فرد در گروه یا استناد پاراگراف مرتبه و موقعیت اجتماعی یک گروه، کسب می کند و بر اساس آن از برخی مزایا و ویژگی ها، برخوردار می گردد. لیکن مولفان و محققان متاخر، منزلت اجتماعی را نوعی شأن، اعتبار، عزت و اح...

پیشینه و ادبیات سرمایه فرهنگی
پیشینه و ادبیات / مهر ۱۰, ۱۳۹۵

سرمایه فرهنگی: شامل انباشت ارزش ها و نمودهای فرهنگی وهنری ارزشمند صلاحیت های تحصیلی و آموزش رسمی و تمایلات و عادات دیرین است که در فرایند “جامعه پذیری” و فرهنگ پذیری حاصل می شود. در مواردی نیز سرمایه فرهنگی را مجموعه ای از نمادها منش هاشیوه های زبانی ومدارک آموزشی ذوق و سلیقه ها و شیوه هاو نیز شیوه ی زبانی تعریف کرده اند. نظام خوی وخصلتی که افراد کسب می کنند به موقعیت یا موقعیت هایی که در جامعه اشغال می کنند بستگی دارد. ی...

پیشینه و ادبیات جو سازمانی
پیشینه و ادبیات / مهر ۱۰, ۱۳۹۵

تعاریف نظریه پردازان مدیریت از جو سازمانی: – داکرت ۲۰۰۴ آشکار شدن شیوه ها و الگوهای زیربنایی که در پیش فرضها، مصادیق و اعتقادات نهفته است و فرهنگ را می سازد. – فلمینگ ۲۰۰۲ جو سازمانی نمایی از ویژگیهای ظاهری فرهنگ است که از ادراکات و نگرشهای کارکنان ناشی می شود. – پاول و باترفیلد ۱۹۷۸ جو سازمانی بیانگر ویژگیهای سازمانی است که افراد آن را به صورت کل نگر درک می کنند. – برین ۱۹۷۴ جو سازمانی را به منزله شخصیت سازما...

پیشینه و ادبیات باورهای دینی
پیشینه و ادبیات / مهر ۱۰, ۱۳۹۵

هر کس که فرائضات دینی را از قبیل واجبات و مستحبات را به طور مرتب اداء کند و در مراسم مذهبی شرکت فعال داشته باشد به آن فرد ، فرد مذهبی یا مقید به باورهای دینی گفته می شود (شاکری نیا ، ۱۳۸۰) . فهرست مطالب تعاریف نظری تعریف عملیاتی دین از دیدگاه جامعه شناسان بزرگ جهان امیل دورکم جامعه شناس فرانسوی ماکس وبر – جامعه شناس مشهور آلمانی یواخیم واخ – جامعه شناس آلمانی ارتباط دین و اخلاق منابع منابع فارسی منابع لاتین تعداد صفحات: ۱...

پرسشنامه میزان بهره مندی از فناوری و آی تی
پرسشنامه و آزمون / مهر ۵, ۱۳۹۵

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: سنجش میزان بهره مندی افراد از فناوری و آی تی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

گزارش کارورزی ۳ (کنش پژوهی)

معلمی هنر است، ولی هنر برتر از آن، تربیت معلم است. تربیت حرفه ای معلمان از شناخت خود حرفه و مخاطبان آغاز می شود و به شیوه های انتقال مطالب و برقراری ارتباط با دانش آموزان راه می یابد، و تا خودآموزی، خودناظری، خودابزاری، جستجوگری، بیش خواهی، پیش نگری، جرأت تغییر در خود، و موضوعهای اساسی دیگر که چارچوب حرفه معلمی را تشکیل می دهد، مربوط می شود. برای دست یابی به این آمادگی ها، پس از دستیابی به اصول آموزش ابتدایی و کسب مفاهیم نظری لازم آن...

گزارش کارورزی ۳ (کنش پژوهی)

معلمی هنر است، ولی هنر برتر از آن، تربیت معلم است. تربیت حرفه ای معلمان از شناخت خود حرفه و مخاطبان آغاز می شود و به شیوه های انتقال مطالب و برقراری ارتباط با دانش آموزان راه می یابد، و تا خودآموزی، خودناظری، خودابزاری، جستجوگری، بیش خواهی، پیش نگری، جرأت تغییر در خود، و موضوعهای اساسی دیگر که چارچوب حرفه معلمی را تشکیل می دهد، مربوط می شود. برای دست یابی به این آمادگی ها، پس از دستیابی به اصول آموزش ابتدایی و کسب مفاهیم نظری لازم آن...