پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی
پرسشنامه و آزمون / آذر ۲۴, ۱۳۹۵

تعداد گویه ها: ۲۳ هدف: سنجش تصویر برند شرکت های خصوصی زیر مقیاس ها: برند – خدمات – مناسب بودن – کیفیت – تنوع / انتخاب – جو معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

پرسشنامه عوامل موثر بر هویت سازمانی دانشگاه
پرسشنامه و آزمون / آذر ۲۳, ۱۳۹۵

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: ارزیابی عوامل موثر بر هویت سازمانی دانشگاه زیر مقیاس ها: دانش استراتژی – ارتباطات داخلی – حمایت و ابزارها – کیفیت اساتید – گشودگی و پویایی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

مقیاس آمادگی برای خودراهبری در یادگیری گاگلیلمینو (SDLRS)
پرسشنامه و آزمون / آذر ۲۳, ۱۳۹۵

تعداد گویه ها: ۵۸ هدف: ارزیابی آمادگی برای خودراهبری در یادگیری و بررسی اولویت های یادگیری و نگرش نسبت به یادگیری زیر مقیاس ها: گشودگی بر روی فرصت های یادگیری – خودپنداره به عنوان یک فراگیر اثربخش – ابتکار و استقلال در یادگیری – مسئولیت پذیری برای یادگیری شخصی – عشق به یادگیری – خلاقیت – جهت گیری مثبت به آینده – قابلیت استفاده از مهارت های اساسی مطالعه و یادگیری سازندگان پرسشنامه: گاگلیلمینو معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۷ تعداد صفحات: ۱۳ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

پرسشنامه انگیزه یادگیری دی ژی
پرسشنامه و آزمون / آذر ۲۳, ۱۳۹۵

تعداد گویه ها: ۶۶ هدف: ارزیابی انگیزه یادگیری زیر مقیاس ها: کیفیت خدمات داخلی – فرهنگ یادگیری سازمانی – رضایت شغلی – تعهد عاطفی – تعهد مداوم – تعهد هنجاری سازندگان پرسشنامه: دی ژی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۵ تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

مقیاس نگرش سنج دینی – تجدیدنظر شده (RAS-R)
پرسشنامه و آزمون / آذر ۲۲, ۱۳۹۵

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: ارزیابی نگرش دینی زیر مقیاس ها: جهان بینی و کیفیت زندگی – اخلاقیات و عقاید – عبادات و رفتار های اجتماعی – معنویت درونی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

پرسشنامه رضایت کارکنان حسینی و همکاران
پرسشنامه و آزمون / آذر ۲۲, ۱۳۹۵

تعداد گویه ها: ۲۱ هدف: سنجش رضایت کارکنان سازندگان پرسشنامه: حسینی و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۸۹ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی
پرسشنامه و آزمون / آذر ۲۲, ۱۳۹۵

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

آزمون مختصر معاینه وضعیت روانی فولشتین و همکاران (MMSE)
پرسشنامه و آزمون / آذر ۲۰, ۱۳۹۵

تعداد گویه ها: ۱۱ هدف: تبدیل دمانس از یک خصیصه کیفی به درجه ای کمی و عددی زیر مقیاس ها: حافظه جهت یابی – توجه و تمرکز – توانایی های زبان و فهم – توانایی دیداری فضایی سازندگان پرسشنامه: فولشتین و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۵ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

پیشینه و ادبیات خشونت و عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر آن
پیشینه و ادبیات / آذر ۱۴, ۱۳۹۵

درباره خشونت توافق عام وجود ندارد ولی تلقی نسبتاً مشترک آن است که هرگونه تهاجم فیزیکی علیه هستی انسان که با انگیزه وارد آوردن آسیب، رنج یا لطمه زدن همراه باشد. خشونت می تواند بیانی خود جوش از نوعی تنفر، اضطراب و نگرانی باشد و لزومی ندارد که در همان لحظه اوج احساسات و شور و هیجان ها تحقق یابد، زیرا خشم، ترس، نگرانی، اضطراب و … را می توان برای مدت زیادی مخفی نگه داشت. به عبارت دیگر خشونت پس از فروکش کردن احساس¬های برانگیخته شده و برای دستیابی به نوعی رضایت و انبساط خاطر هر چند موقتی و لحظه¬ای و صرفاً برای ابراز حالت های دورنی رخ می دهد. خشونت در اینجا یک شیوه نگریستن به وضعیت موجود و راهی برا ی حل و فصل معضلات است(الهام،۵۲:۱۳۸۰). در تعاریف دیگر آمده است: خشونت، هر نوع حمله ی غیرقانونی به آزادی هایی که جامعه رسماً یا ضمناً برای افراد خویش قایل است، تلقی می شود. یا می توان در تعریفی کلی تر چنین گفت: اقدام علیه جسم و جان، شرف، مال و حقوق افراد به طوری که ایجاد ترس نماید و شامل اقدامات فیزیکی شامل ضرب و جرح، قتل و اقدام معنوی مانند: تهدید و توهین به علاوه اقدامات…

آزمون جرأت ورزی (درجه ناراحتی) گمبریل و ریچی
پرسشنامه و آزمون / آذر ۱۰, ۱۳۹۵

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: ارزیابی رفتار جرأت ورزی سازندگان پرسشنامه: گمبریل و ریچی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۵ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید