پایان نامه مطالعه هیدروکلیماتولوژی حوضه آبریز رودخانه آلازارچای و بررسی عوامل سیل خیزی آن
رشته جغرافیا , پایان نامه / دسامبر 26, 2014

عنوان پایان نامه: مطالعه هیدروکلیماتولوژی حوضه آبریز رودخانه آلازارچای و بررسی عوامل سیل خیزی آن در این تحقیق حوضه آبریز آلازارچای به عنوان یکی از زیر شاخه های رودخانه بلغارچای مورد بررسی قرار گرفت. کلیه مباحث زمین شناسی، مورفومتری، هیدرولوژی و آب و هواشناسی برای حوضه صورت گرفته است. جهت انجام کار از داده های یک ایستگاه سنوپتیکی ویک ایستگاه باران سنجی و داده های یک ایستگاه هیدرومتری استفاده شده است. تهیه نقشه های مورد نیاز با استفاده از نرم افزار Arc View و GIS صورت گرفته است. در این تحقیق، داده های اقلیم شناسی، هیدرومتری، خصوصیات فیزیکی و هیدرولوژیکی برای حوضه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مشخص شده است که عوامل مذکور روابط پیچیده ای با یکدیگر دارند و مهمترین عامل موثر بر رفتار رودخانه عوامل اقلیمی بخصوص مقادیر و نوع بارندگی بوده است. در طول تحقیق به بررسی و پیش بینی سیل و حداکثر بارشهای ۲۴ ساعته از روش توزیع گامبل و اشنایدر استفاده شده است و در روش SCS زمان تمرکز حوضه ۴/۱۳ tc بوده است . با محاسبه در مبحث هیدرولوژی تغییرات جریان نوع رژیم رودخانه برفی – بارانی تعیین گردید. در این تحقیق، پتانسیل های حوضه از نظر اقلیمی و تامین آب، شناسایی…

پایان نامه طراحی اقلیمی معماری مجتمع های آموزشی با استفاده از مدل AHP
رشته جغرافیا , پایان نامه / دسامبر 26, 2014

عنوان پایان نامه: طراحی اقلیمی معماری مجتمع های آموزشی با استفاده از مدل AHP برای شناسایی تیپ اقلیمی مشکین شهر، داده های آماری ایستگاه سینوپتیک مشکین شهر تهیه و مورد استفاده قرار می گیرد. این داده ها شامل متوسط ماهانه: باد، دما، رطوبت و بارش می باشد.امروزه انجام محاسبات اقلیمی بدون استفاده از کامپیوتر و نرم افزارهای مو جود از یک طرف بسیار مشکل بوده و از طر ف دیگر از دقت کمتری برخو دار است. در این تحقیق برای تهیه نمودارهای مختلف و تجزیه و تحلیل های آماری از نرم افزار ExcelوروشAHP استفاده شده است. وهمچنین اسناد مربوطه مانند عکس های هوایی، نقشه های توپوگرافی، نقشه های زمین شناسی، اطلاعات موجود در ارگان های مربوطه و نقشه های GIS، توسط نرم افزار Arcmap ترسیم شدند. با در نظر گرفتن چهار فاکتور اقلیمی (تابش خورشید ، باد، رطوبت نسبی و دما) و تعیین وزنهای مناسب برای هر یک از آنها با بهره گیری از روش AHP جهت گیری بنا بیشترین امتیاز نهایی را کسب کرده اند و زاویه وعمق سایبان و قرارگیری پنجره ها به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. از عناصر اقلیمی ذکر شده وزش باد ، تابش خورشیدی شاخصهایی هستند که نقش اساسی تری در…

پایان نامه روندیابی و تحلیل بارش های فصلی با بهره گیری از مدل های رگرسیونی خطی و غیر خطی
رشته جغرافیا , پایان نامه / دسامبر 26, 2014

عنوان پایان نامه: روندیابی و تحلیل بارش های فصلی با بهره گیری از مدل های رگرسیونی خطی و غیر خطی بررسی و شناخت وضع بارندگی به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک دارای اهمیت بسزایی است زیرا ریزش­های جوی بیش از هر عنصر آب و هوایی قابل تغییر و انحراف بوده و بیش از هر عنصر اقلیمی دیگر در تمام شئون زندگی اجتماعات انسان اثر می گذارد. بر اساس شواهد موجود، منطقه گرمی نیز شاهد نوساناتی در مقادیر بارش بوده است به همین منظور داده­های بارش­­ طی سال­های ۱۹۹۵ الی ۲۰۱۱ میلادی ایستگاه هواشناسی شهرستان گرمی در مقیاس فصلی از اداره هواشناسی گرمی دریافت و بعد از پردازش اولیه، روندهای خطی و غیر­خطی (پولی نومیال مرتبه ششم) فصلی و سالانه تغییرات مورد استفاده قرار گرفت، و از عنصر بارش به منظورآشکارسازی نوسانات بارندگی فصلی- سالانه و اعمال کلیه روش­های گرافیکی و ریاضی از امکانات و توابع موجود در محیط نرم افزار ­های Excel و Spss بهره گرفته شد. در ادامه شاخص­های شکل، شاخص­های پراکندگی و گرایش مرکزی برای پارامتر بارش محاسبه و نتیجه آن به صورت جداول و نمودارها ارائه گردید. باتوجه به اهمیت تغییرپذیری پارامتر بارش، ارزیابی این تغییرات و همچنین روند فصلی و سالیانه آنها در منطقه…

پایان نامه طرح امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در استان اردبیل با تاکید بر نقش اقلیمی در جهت ایجاد فرصتهای اشتغال زایی استان
رشته جغرافیا , پایان نامه / دسامبر 26, 2014

عنوان پایان نامه: طرح امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در استان اردبیل با تاکید بر نقش اقلیمی در جهت ایجاد فرصتهای اشتغال زایی استان سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۱۶۶   فوری دانلود کنید

پایان نامه مطالعه ویژگی های هیدرروکلیماتولوژی حوضه آبریز جوراب چای نیر با تاکید بر تثبیت فرسایش
رشته جغرافیا , پایان نامه / دسامبر 26, 2014

عنوان پایان نامه: مطالعه ویژگی های هیدرروکلیماتولوژی حوضه آبریز جوراب چای نیر با تاکید بر تثبیت فرسایش حوضه آبریز جواب چای به عنوان یکی از زیر شاخه های رودخانه بالخلی چای با هدف شناخت ویژگی های هیدروکلیماتولوژیکی و همچنین، ویژگی های ژئوموفولوژیکی و جغرافیایی و همچنین پهنه بندی حوضه از نظر فرسایش می باشد که هدف از این تحقیق، مطالعه ویژگیهای حوضه(اقلیم، هیدرولوژی، توپوگرافی، زمین شناسی و …) و شناخت اثرات بر فرسایش خاک که بتوان از نتایج حاصله در جهت برنامه ریزی به منظور مدیریت رودخانه و تثبیت فرسایش استفاده نمود.این مطالعه با جمع آوری آمار و اطلاعات، گزارشات، اسناد، مدارک، نقشه ها، کتب، مجلات و نشریات داخلی و خارجی و سایتهای اینترنت در زمینه اقلیم، هیدرولوژی و فرسایش خاک شروع گردید و با طبقه بندی موضوعات مرتبط با موضوع و اهداف پژوهش ادامه یافت که استفاده از روش جهانی فرسایش روی هم گذاری لایه ها و تهیه نقشه های مورد نیاز با استفاده از نرم افزار Arc GIS صورت گرفته است.اطلاعات زمین شناسی و داده های اقلیم شناسی، خصوصیات فیزیکی و هیدرولوژیکی حوضه در محیط نرم افزار Excel و Arc GIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و مشخص گردید بدلیل کوهستانی بودن، اختلاف ارتفاع زیاد و…

پایان نامه بررسی و شناسایی ویژگیهای محیط طبیعی حوضه در راستای فرایند توسعه منطقه ای و استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود
رشته جغرافیا , پایان نامه / دسامبر 26, 2014

عنوان پایان نامه: بررسی و شناسایی ویژگیهای محیط طبیعی حوضه در راستای فرایند توسعه منطقه ای و استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود وجود منابع آب و خاک در هر منطقه از عوامل عمده و موثر توسعه بخش کشاورزی و به تبع آن استقرار جمعیت محسوب می شود رشد فراینده جمعیت در دهه های اخیر از یک طرف و بهبود کیفیت الگوی های معیشتی از طرف دیگر لزوم توجه بیش از پیش به شیوه های بهره برداری از منابع طبیعی بویژه آب و خاک را می طلبد. تحقیق حاضر درراستای فرایند توسعه منطقه ای و استفاده بهینه ازامکانات و منابع موجود در سطح حوضه بالهارود تدوین گردیده و سعی بر آن دارد تاضمن بررسی مسائل فیزیوگرافیک- هیدرلوژیک حوضه و رفتار آنها دربازه های مختلف زمانی درسطح حوضه، مسایل ناشی از توسعه بهره برداری از این منابع را درسطح حوضه برسی و به تناسب آن راهکارهای مؤثر و متناسب با ویژگی­های محیطی اعم از زمین شناسی- اقلیمی-ژئومورفولوژی و…را ارائه نماید. برای انجام این تحقیق از مطالعات کتابخانه­ای، میدانی و از نرم افزارهای GIS استفاده شده است. حوضه آبریز رودخانه مرزی بالها رود یکی از زیر حوضه های رودخانه ارس می باشد. این رودخانه در قسمتی از مسیر خود به طول…

پایان نامه مطالعه هیدروکلیمای حوضه آبریز رودخانه گرمی چای به منظور کنترل سیلاب
رشته جغرافیا , پایان نامه / دسامبر 26, 2014

عنوان مقاله: مطالعه هیدروکلیمای حوضه آبریز رودخانه گرمی چای به منظور کنترل سیلاب حوضه آبریز رودخانه گرمی چای یکی از زیرحوضه های آبریز رودخانه بلغارچای در استان اردبیل بوده که در دامنه شمالی کوه های تالش قرار گرفته است. این حوضه از شمال به بلغارچای، از جنوب به ارتفاعات تالش، از شرق به حوضه آبریز رودخانه آلازار چای و از غرب به حوضه آبریز ساری قمیش چای محدود بوده وخود دارای هشت زیرحوضه می باشد. حوضه آبریز رودخانه گرمی چای در این مطالعه از نظر هیدروکلیمایی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، از داده های سه ایستگاه هواشناسی سینوپتیک، دو ایستگاه اقلیم شناسی ویک ایستگاه تبخیر سنجی در خصوص مطالعه اقلیم استفاده شده است. بالاترین دما در قسمتهای شمال حوضه و بیشترین بارش ها در جنوب حوضه اتفاق می افتد. فصل بهار پربارانترین فصل سال بوده واغلب ریزش های جوی به صورت رگباری می باشد. از سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تعیین محدوده حوضه، محاسبه مساحت و محیط حوضه و هر یک از زیرحوضه ها، تهیه نقشه های طبقات ارتفاعی، شیب زمین، رده بندی آبراهه ها، تیپ خاک، زمین شناسی وداده های هواشناسی جهت تهیه نقشه همدماو همباران استفاده گردیده است. شکل حوضه کشیده بوده وبراساس روشSCS،زمان تمرکز برای…

پایان نامه طرح امکان سنجی پهنه های مطلوب اکوتوریسم در مناطق ساحلی شهرهای شمال کشور با استفاده از GIS
رشته جغرافیا , پایان نامه / دسامبر 26, 2014

عنوان پایان نامه: طرح امکان سنجی پهنه های مطلوب اکوتوریسم در مناطق ساحلی شهرهای شمال کشور با استفاده از GIS سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۱۱۵   فوری دانلود کنید