پایان نامه شناسایی نقش عوامل دموگرافیکی در خشونت خانگی علیه زنان

عنوان پایان نامه: شناسایی نقش عوامل دموگرافیکی در خشونت خانگی علیه زنان خشونت خانوادگی علیه زنان شامل بدرفتاری در هر نوع رابطه‌ ی نزدیک و صمیمی است که می تواند اشکال مختلفی نظیر آزار بدنی، کلامی، عاطفی، روانی، جنسی و اقتصادی داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع ، این پژوهش با هدف شناسایی نقش برخی از عوامل دموگرافیکی در خشونت خانگی علیه زنان صورت گرفت که روش تحقیق آن توصیفی و از نوع پیمایشی است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ استاندارد پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان با آلفای کرونباخ ۹۷/۰ استفاده شد. در این پژوهش علاوه بر آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد، جداول و نمودار‌ها ، در بخش آمار استنباطی از آزمونهای آماری t مستقل و F و LSD و رگرسیون همزمان و قدم به قدم با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. فهرست مطالب چکیده فصل اول: مقدمات پژوهش مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق پیشینه تحقیق فصل دوم: مبانی نظری تحقیق مقدمه خشونت خانگی علیه زنان (تعریف، ابعاد و پیامدها) رویکرد پدیدار شناختی (انسانگرایی) رویکرد پردازش اطلاعات عوامل دموگرافیک و خشونت خانگی علیه زنان پایه های نظری رویکرد روانشناسی اجتماعی نظریه یادگیری اجتماعی نظریه انتقال نسل ها نظریه مبادله نظریه…

پایان نامه نقش دفاتر خدمات ارتباطی و اطلاعاتی (ICT روستایی) بر توسعه اقتصادی

عنوان پایان نامه: نقش دفاتر خدمات ارتباطی و اطلاعاتی (ICT روستایی) بر توسعه اقتصادی امروزه نوآوری های متنوع و مختلفی به محیط های روستایی راه پیدا کرده اند که فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) را می توان از جمله این نوآوری ها دانست. در سطوح روستایی فناوری اطلاعات و ارتباطات در گسترش تجارت الکترونیک، بهداشت الکترونیک، آموزش الکترونیک و دولت الکترونیک موثر می باشد. توسعه اقتصاد روستایی به طور مشخص یکی از وجوه مهم فعالیت های توسعه در سراسر جهان است. افزایش توان و آمادگی مدیران و مسئولان بخش روستایی برای درک پیچیدگی های فزاینده و ارائه راه حل های راهبردی نیازمند اطلاعات مفید به منظور گسترش و اجرای بهتر پروژه ها، طرح ها و سیاست های توسعه روستایی می باشد. فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند یک فرصت طلایی برای افراد و مسئولان به منظور کسب آمادگی و پاسخگویی به مشکلات و تنگناهای روستایی فراهم آورد. در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ارکان زیربنایی در توسعه روستایی محسوب می شود و از آنجایی که زیر بنای توسعه دستیابی بهینه به اطلاعات می باشد، باید در روستاها همچون شهرها زیرساخت های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش یابد و از آن جایی که ICT یکی از…

پایان نامه سنجش میزان پرخاشگری در بین دانشجویان رشته علوم اجتماعی و عوامل موثر بر آن

پژوهش حاضر به منظور بررسی و سنجش میزان گرایش به پرخاشگری و عوامل مؤثر برآن در بین دانشجویان صورت گرفته که ۵ فصل ذیل را شامل می‌شود: فصل اول: (فصل حاضر) مقدمات یا کلیاتی پیرامون موضوع مورد بررسی مطرح گردیده است. این فصل در واقع مباحثی نظیر « طرح و بیان مسئله » و « سوالات تحقیق » « پیشینه تحقیق » « اهمیت و ضرورت تحقیق » و « اهداف اساسی تحقیق » را شامل می شود. فصل دوم: شامل ادبیات تحقیق و چارچوب نظری است که در این فصل به ارائه دیدگاههایی در مورد خشونت و پرخاشگری (عوامل موثر بر آن) اشاره شده و در ادامه فرضیه های تحقیق، ترسیم دیاگرام علی، تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها و شاخص سازی تدوین گردیده است. فصل سوم: مباحث روش شناحتی پژوهش ارائه گردیده است که این فصل، روش اجرای تحقیق، جامعه آماری حجم نمونه و شیوه نمونه گیری، نوع تحقیق، روش تحقیق و شیوه های جمع آوری اطلاعات را در بر می گیرد. و در نهایت به نحوه محاسبه آماری آزمونها و فرضها منتهی می شود. فصل چهارم: مربوط به نتایج و یافته های پژوهش می باشد که شامل دو بخش است: بخش اول شامل تجزیه و تحلیل…

پایان نامه مطالعه وضعیت موجود جذب نگهداری و بکارگیری سرباز معلم و ارائه الگوی مطلب

عنوان پایان نامه: مطالعه وضعیت موجود جذب نگهداری و بکارگیری سرباز معلم و ارائه الگوی مطلب به لحاظ شدت کمبود نیروی انسانی و محدودیت جذب و بکارگیری نیروی رسمی در آموزش و پرورش، استفاده از طرح سرباز معلمان با ادامه روند کنونی امری اجتناب ناپذیر می باشد به همین دلیل بررسی راههای مطلوب جذب، نگهداری و بکارگیری سرباز معلم با مطالعه و تحلیل وضع موجود و ارائه راهکارهای مبتنی بر یافته های تحقیق انجام پذیرفته است. در این تحقیق به منظور افزایش ضریب دقت و محدود بودن جامعه مورد مطالعه، کلیه افراد جامعه آماری به عنوان نمونه های مورد مطالعه انتخاب شده است و به روش تحلیل محتوا و زمینه یابی تحقیق انجام یافته و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی شامل جداول، نمودارها، فراوانی، درصد انحراف معیار، خطای میانگین و غیره تحلیل های آماری صورت گرفته است. مطالعه انجام گرفته پیرامون طرح سرباز معلم در این تحقیق در سه مرحله جذب، نگهداری و بکارگیری صورت پذیرفته و متناسب با هر مرحله سوالات مطرح و مورد آزمون قرار گرفته است. فهرست مطالب فصل اول: کلیات مقدمه بیان مسأله اهداف تحقیق ضرورت و اهمیت تحقیق سوالات ویژه تحقیق تعاریف عملیاتی فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ادبیات تحقیق تاریخچه تربیت…

پایان نامه خشونت و عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر آن نزد جوانان

عنوان پایان نامه: خشونت و عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر آن نزد جوانان پدیده خشونت در جوانان طی چند دهه اخیر به عنوان یکی از معضلات خانواده ها و جوامع محسوب می شده و باید گفت که علت بروز رفتارهای خشونت آمیز در جوانان منحصر به فرد نیست بلکه همیشه چندین علت دست به دست هم داده و باعث بروز خشونت در جوانان می شود. در این میان بسیاری از جامعه شناسان، خانواده را به عنوان مهمترین و اصلی ترین عامل در جلوگیری یا بروز خشونت جوانان به حساب می آورند. در همین راستا، این مطالعه جهت بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی خانواده در خشونت جوانان تدوین شده است. جامعه آماری این مطالعه شامل پسران ۱۵تا۱۹ سال شهری می باشد که تعداد آنها بر اساس سرشماری ۱۳۸۵ حدود ۳۷۷۰۰ نفر است و در این تحقیق ۱۰۰ نفر به عنوان گروه اصلی (کسانی که دارای خشونت بودند) و ۱۰۰ نفر به عنوان گروه گواه (کسانی که خشونت نداشتند) انتخاب کردیم. مهمترین نتایج این تحقیق عبارتند از اینکه عوامل اجتماعی- اقتصادی خانواده ، سختگیری های بیش از حد بر رفتار پسران همگی رابطه معناداری را با خشونت داشته و تنها متغیر فوت والدین رابطه ای با خشونت جوانان نداشته است. فهرست…

پایان نامه مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی

عنوان پایان نامه: مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی همه مردم دوره هایی از احساس اضطراب،افسردگی،رنجیدگی ،بدون دلیل و یا بی کفایتی در روبرو شدن با مشکلات زندگی را داشته اند. خشنود زیستن و با معنا زیستن در دورانی که تغییرات سریع اجتماعی و تکنولوژی به وقوع می پیوندد کار آسانی نیست بسیاری از فرضیات سنتی راجع به کار،مذهب ،جنسیت ازدواج در خانواده مورد سوال قرار گرفته اند و ارزشـهای اجتماعی معین که به اجداد ما احساس امنیت می دادند دیگر رهنمودها و دستورالعمل های صریح و کارآور و روشنی را برای رفتار فراهم نمی کنند بنابراین عوامل متعددی اشاره براین دارند که امروزه فشار زندگی بیش از قرون و اعصار گذشته است. یکی از اهداف اساسی روانشناسی ایجاد بهداشت روانی در سطح جامعه و پیشگیری از بیماری های روانی است. اگر بتوان بیماری ها را در مراحل نخستین و اولیه تشخیص داد به درمان مؤثر و فوری آن پرداخت به طور قطعی و حتمی بسیار مؤثرتر و اثر بخش تر از آن است که بخواهیم بیماری روانی که تمام علائم را دارا می باشد درمان نمود. این مسأله در مورد قشر دانشجو که پشتوانه و سرمایه کشور محسوب می شوند اهمیت بیشتری پیدا می کند….

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نگرش های دینی دانش آموزان

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر نگرش های دینی دانش آموزان تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر نگرش های دینی دانش آموزان می پردازد. با استفاده از دیدگاه های جامعه شناختی عوامل موثر بر نگرش های دینی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است عبارتند از: عوامل جامعه پذیری، پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده، گروه های مرجع، وضعیت دینی خانواده و دوستان. جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان دختر تشکیل می دهند که در مقطع متوسطه تحصیل می کنند. تعداد این دانش آموزان ۹۵۰ نفر می باشد که از بین آنها تعداد ۲۷۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفت. روش نمونه به شیوه تصادفی ساده می باشد و جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شد. در بخش توصیفی از شاخص های آماری: فراوانی، درصد، میانگین و در سطح استنباطی متناسب با سطح سنجش متغیرها از آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که دانش آموزان از نگرش های دینی نسبتاً بالایی برخوردار هستند. بیشترین نمره دینداری مربوط به…

پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بیگانگی اجتماعی دانشجویان

امروزه جامعه ما با فقدان تدریجی معانی یا جایگزینی آن ها مواجه است. یک بعد از جدایی افراد از نظام اجتماعی به واسطه همین بی معنایی اجتماعی تعریف شده است و بخشی از بزهکاری، سرخوردگی، پوچ گرایی، مصرف انواع قرص های روان گردان و مخدر، عدم گرایش به کار، عدم تمایل به تحصیل و … به سبب همین بی معنایی با بیگانگی اجتماعی است. این تحقیق تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر بیگانگی اجتماعی دانشجویان در سال ۱۳۹۲ انجام شد. روش انجام تحقیق پیمایش و جامعه آماری هم کلیه دانشجویان ورودی ۹۱ به بعد بودند. از بین این تعداد ۳۴۰ نفر با استفاده از فرمول کوکران نمونه انتخاب گردید. در جمع آوری داده از پرسشنامه و در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. در این تحقیق متغیر بیگانگی اجتماعی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای رضایت فردی و اجتماعی، اثربخشی درونی و بیرونی، اعتماد اجتماعی و متغیرهای زمینه ای همچون سن، جنس، وضعیت تأهل و مسکن به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب شده بودند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که همه فرضیات تحقیق به غیر از فرضیه رابطه جنسیت و نوع مسکن با بیگانگی اجتماعی مورد تأیید قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان…

پایان نامه بررسی علل و عوامل تاثیرگذار بر بزهکاری زندانیان نوجوان و جوان

عنوان پایان نامه: بررسی علل و عوامل تاثیرگذار بر بزهکاری زندانیان نوجوان و جوان از آنجا که، بزهکاری نوعی لغزش کنشی است همچون یکی از انواع مسائل اجتماعی در عرصه ­ی انحرافات رفتاری خودنمایی کرده و از ضعف احساس تعلّق شخصّیت به جمع رسمی و هویّت معیاری و بهنجار گروهی آن حکایت می کند و می توان آن را از طریق شاخص ها و مصادیقی چون: سرقت، دعوا، اعتیاد، انحراف جنسی و خرابکاری مشاهده نمود(محمدی اصل، ۱۳۸۵: ۴۴). سوای این می توان گفت، بزهکاری از جمله پدیده­ هایی بود که بشر از آغاز تمدن مورد بررسی قرار داده و با امکانات محدود و ابتدایی خود در دنیای قدیم به نتایجی رسید که بر اثر آن تدابیر جالبی در مواجه با مرتکبین جرم پیش بینی شد که انعطاف در برخورد با اطفال بزهکار یک از آنهاست(نجفی توانا، ۱۳۸۹: ۱۳۸). در دنیای قدیم و باستانی مانند یونان، بزهکاری را حاصل سرنوشت و تقدیر می دانستند بطوریکه معتقد بودند این امر تحت اراده نیروی مرموزی است که اراده و اختیار بشر در بروز آن دخالتی ندارد. به عبارت دیگر، انسان را فقط ابزار ارتکاب جرم و گناه می دانستند. با این حال، بعضی از فلاسفه و متفکرین آن زمان با دیدی متفاوت به…

پایان نامه بررسی رابطه بین عمل به باورهای دینی کارکنان و اخلاق کار آنها در سازمان

آغاز هزاره سوم میلادی علی رغم پیشرفتهای حیرت انگیز حوزه علوم و فناوری مقوله ارزش، هویت و اخلاق (در کاربردی عام)، ازجمله اخلاق حرفه ای، اخلاق سازمانی، اخلاق فردی، اخلاق کاری، اخلاق شهروندی و … اهمیتی ویژه پیدا کرده اند. از هرکس راجع به این اصطلاحات سوال کنیم بلادرنگ حرفهایی برای گفتن دارد. حتی پایین ترین لایه های اجتماعی از اصطلاح «مرام» و مرام داشتن «معرفت داشتن» به اخلاق اشاره دارند. اخلاق، به طور ساده و خلاصه، شامل شناخت صحیح از ناصحیح و آنگاه انجام صحیح و ترک ناصحیح است. در این‌ تحقیق، موضوع‌ بحث‌ و بررسی، رابطه‌ عمل به باورهای دینی‌ و اخلاق‌ کار است. این‌ موضوع‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ در جامعه‌ ما کمتر مطرح‌ شده‌ است. در مباحث‌ مختلف‌ کلامی‌ و اخلاقی‌ بحثهایی‌ مربوط‌ به‌ این‌ موضوع‌ وجود دارد ولی‌ اینکه‌ این موضوع به‌ عنوان‌ یک‌ بحث‌ مستقل بررسی‌ شود، کمتر مورد توجه‌ واقع‌ شده‌ است در نتیجه محقق در صدد کنکاش در این زمینه برآمده است. فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت پژوهش هدف کلی اهداف جزئی تعاریف مفاهیم اساسی پژوهش (نظری و عملیاتی) فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق مقدمه مبانی نظری تحقیق دین از دیدگاه جامعه شناسان بزرگ جهان…