پایان نامه بررسی عوامل موثر بر کیفیت پیوند مدرسه در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان و خانواده ها

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و خود کارامدی عمومی با پیوند با مدرسه بود. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه بود. نمونه پژوهش، ۲۶۰ نفر از بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه به صورت خوشه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران، پرسشنامه خودکار آمدی عمومی شرر و پرسشنامه پیوند با مدرسه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج از روشهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و خودکارامدی با پیوند با مدرسه دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد؛ همچنین بین زیر مولفه های هوش هیجانی (مدیریت هیجا ن،ارزیابی هیجان و بهره برداری از هیجان) با پیوند با مدرسه نیز رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که هوش هیجانی و زیر مولفه های آن توان پیش بینی پیوند با مدرسه را دارند. نتیجه گیری: در تبیین یافته فوق می توان گفت که هوش هیجانی و خود کارامدی عمومی  عامل موثر و تعیین‌کننده در برآیندهای زندگی واقعی مانند موفقیت در مدرسه و تحصیل، موفقیت در شغل ، ارتباط با مدرسه و روابط…

پایان نامه بررسی تأثیر هوشمندسازی مدارس بر رضایت دانش آموزان از روش تدریس دبیران

تحقیق پیش رو با هدف تعیین تاثیر هوشمندسازی مدارس بر رضامندی دانش آموزان از نحوه تدریس دبیران در دبیرستان پسرانه انجام یافته است. این تحقیق بر اساس روش پس رویدادی (علّی مقایسه ای) صورت گرفته است. در این تحقیق از ۱۹ نفر دانش آموز به عنوان حجم نمونه که به صورت تصادفی از بین ۷۱  نفر دانش آموز جامعه انتخاب شده اند استفاده شده است. گفتنی ست این جامعه در هر دو وضعیت تدریس قبل و بعد از هوشمندسازی حضور داشته و تحصیل کرده اند. از افراد نمونه خواسته شد تا ۲ پرسشنامه محقق ساخته را که یکی متعلق به وضعیت تدریس قبل از هوشمندسازی و دیگری به  جهت ارزیابی تدریس پس از هوشمندسازی بود پاسخ دهند که نتیجه حاصله نشان دهنده ی اختلاف ۶۸/۶ نمره ای بین میانگین های رضایت دو وضعیت متفاوت تدریس بود. در نهایت برای تعیین معنی دار بودن اختلاف حاصله، از آزمون تی گروه های همبسته استفاده شد که تی به دست آمده (۸۲/۳) بزرگتر از تی جدول (۵۵/۲) در سطح معناداری ۰۱/۰ و با درجه آزادی ۱۸ بود که نشان از تایید فرضیه تحقیق مبنی بر تاثیر مثبت هوشمندسازی بر رضایت دانش آموزان از روش تدریس دبیران را داشت. فهرست مطالب چکیده فصل اول:…

پایان نامه بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی دانشجویان

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد. روش این پژوهش همبستگی، از نوع پیرسون بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۳ تشکیل داد. نمونه پژوهش شامل ۱۰۰ نفر از دانشجویان بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های انگیزش تحصیلی ۲۰ سوالی و پیشرفت تحصیلی ۱۶ سوالی استفاده شد. داده های پژوهش حاضر با روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss20 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان اهمیت انگیرش تحصیلی دانشجویان بیشتر از ۴۴٫۲۷  ظاهر شد. همچنین میانگین پیشرفت تحصیلی در دانشجویان حدود ۴۷٫۷  و متوسط می باشد. نتایج همبستگی بین انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان نشان می دهد که (۵۷۲/۰=r) همبستگی معنی دار (۰۰۰/۰=P) ما بین این دو متغیر وجود دارد و همچنین مثبت بودن این ضریب نشانگر این است که با افزایش هر واحد از انگیزش تحصیلی  ۵۷ درصد متغیر پیشرفت تحصیلی دانشجویان افزایش یافته است. فهرست مطالب چکیده فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق اهداف اصلی اهداف جزئی فرضیه های تحقیق تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها سوالات تحقیق متغیرهای تحقیق فصل دوم: ادبیات…

پایان نامه شناسایی عوامل و شرایط موثر برای احراز پست مدیریت، مدیران واحدهای آموزشی

عنوان پروژه: شناسایی عوامل و شرایط موثر برای احراز پست مدیریت، مدیران واحدهای آموزشی مدیریت یکی از مهمترین فعالیتهای انسان است. سابقه تئوریک مدیریت هرچند از لحاظ زمانی به حدود ۱۹۰۰ می رسد ولی بی شک از زمانی که انسان گروه را ساخت و جامعه اولیه را بنیاد نهاد و نیز از آن هنگام که به شکار و در غار زیستن پرداخت و برای مشکلاتش چاره جویی کرد، در عمل مدیریت نیز پدیدار شد. در عصر حاضر مدیریت را به عنوان یکی از شاخص های مهم تمدن معاصر و از جمله عوامل رشد توسعه اجتماعی و فرهنگ جوامع کنونی بحساب می آورند. توسعه هر جامعه ای مستلزم توسعه در نظام آموزش و پرورش آن جامعه است. شناسائی عوامل مؤثر در بهبود کار این نظام پیدا کردن نقاط ضعف آن و ایجاد تغییرات مفید با توجه به نیازهای جامعه از ضروریات است. فهرست مطالب: فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت اهمیت مسأله ضرورت مسأله گذاره های تحقیق اهداف اصلی اهداف فرعی سوالات تحقیق شیوه تحقیق روش تحقیق (توصیفی – کتابخانه ای) مدل عملیاتی تحقیق تنوع مطالعات انجام شده قلمرو موضوعی واژگان تحقیق فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مقدمه بررسی و تحلیل مطالعات (ادبیات) نظری بررسی…

پایان نامه بررسی رابطه بین اشتیاق برای برقراری رابطه اجتماعی دانش آموزان با عزت نفس آنها در مدارس راهنمایی

عنوان پروژه: بررسی رابطه بین اشتیاق برای برقراری رابطه اجتماعی دانش آموزان با عزت نفس آنها در مدارس راهنمایی شهری عزت نفس از جمله سازه های روانشناختی است که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته است.اهمیت عزت نفس برای کسانی که با نوجوانان سروکار دارند امری روشن است. بطورکلی ارزیابی هایی که فرد از خود می کند عزت نفس او را شکل می دهد. فهرست مطالب: فصل اول مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش فرضیه ها یا سوالات پژوهش اهداف پژوهش تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ارتباط اجتماعی عزت نفس فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق پیشینه نظری نحوه شکل گیری عزت نفس عزت نفس چیست؟ نیاز به عزت نفس تفاوت اعتماد به نفس و عزت نفس چیست؟ منشا پیدایش عزت نفس کجاست؟ نظریه ها نظریه ی جیمز نظریه ی روزنبرگ نظریه ی آدلر نظریه ی راجرز نظریه آلپورت نظریا ت دیگر روانشناسان ویژگی افراد ویژگی های شخصی که عزت نفس بالا دارد ویژگی افرادی که عزت نفس پایین دارند. عزت نفس یکی از دلایل اختلالات رفتاری نوجوانان عزت نفس سالم و نا سالم نظریه های مکاتب مختلف در محور روابط اجتماعی نظریه های تحلیل های روانی مکتب یادگیری مکتب شناختی نظریه…

پایان نامه مقایسه الگوهای شخصیتی، استرس ادراک شده و سبکهای مقابله ای در بیماران آسمی و افراد سالم

عنوان پایان نامه: مقایسه الگوهای شخصیتی، استرس ادراک شده و سبکهای مقابله ای در بیماران آسمی و افراد سالم هدف این پژوهش مقایسه الگوهای شخصیتی ، استرس ادراک شده و سبکهای مقابله ای در بیماران آسمی و افراد سالم است. برای این منظور ۴۰ نفربیمار دارای تشخیص آسم (۲۰ نفرمرد و۲۰ نفرزن) از میان بیماران مراجعه کننده به بیمارستهای تامین اجتماعی و امام خمینی انتخاب مورد بررسی قرار گرفتند. گروه سالم ازمیان دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی از طریق همتا سازی با گروه بیمار انتخاب گشتند. برای بررسی استرس ادراک شده از مقیاس کوهن وهمکاران ، جهت بررسی الگوهای شخصیتی از پرسشنامه شخصیتی آیزنگ و درنهایت جهت ارزیابی سبکهای مقابله ای از پرسشنامه سبکهای مقابله ای لازاروس و فولکمن استفاده گشت . یافته ها با استفاده از آزمونهای t و همبستگی پیرسون مورد بررسی قرارگرفتند. یافته ها نشان دادند که میزان استرس ادراک شده در بیماران آسمی ازافراد سالم بیشتراست. همچنین الگوهای شخصیتی دو گروه تفاوت معناداری باهم داشتند. به این صورت که بیماران آسمی درونگراتر از افراد سالم بوده و از ثبات هیجان کمتری برخوردار بودند. همین طور بین سبکهای مقابله ای بیماران آسمی و افراد سالم تفاوت وجود داشت ، به این صورت که نمره بیماران آسمی در روشهای مقابله…

پایان نامه مقایسه اثربخشی شیوه های افزایش خلاقیت در دانش آموزان در دروس علوم تجربی و ریاضی

عنوان پایان نامه: مقایسه اثربخشی شیوه های افزایش خلاقیت در دانش آموزان در دروس علوم تجربی و ریاضی عنوان پژوهش حاضر بررسی و مطالعه مقایسه ای اثربخش شیوه های افزایش خلاقیت در دانش آموزان پایه دوم راهنمایی در دروس علوم تجربی و ریاضی می باشد که براساس آن سه روش تربیتی فعال، پویا و خلاق بارش مغزی، حل مسأله و کاوشگری مد نظر قرار گرفته و با انتخاب ۶ دسته دانش آموز به تفکیک جنسیت در دو درس علوم و ریاضی که هر درس در هر جنس توسط یک معلم تدریس می شد جمعاً ۴ معلم به تفکیک جنسیت کار تدریس در این سه گروه آزمایش را بر عهده گرفتند و پس از اجرای بیش آزمون در طول ۲ ماه روشهای آزمایشی در گروه ها در دو درس علوم و ریاضی توسط معلمان به مرحله اجرا در آمد و پس از ۲ ماه پس آزمون خلاقیت از دانش آموزان گرفته شده نتایج بیش آزمون و پس آزمون ورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت که در ذیل به آن می پردازیم. پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایش با پیش آزمون و پس آزمون است که نتایج در مورد فرضیه شماره یک حاکی از آن است که روش بارش مغزی در افزایش…

پایان نامه مقایسه اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه ایدئالیسم و پراگماتیسم

عنوان پایان نامه: مقایسه اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه ایدئالیسم و پراگماتیسم تحقیق حاضر با هدف مقایسه اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه ایدئالیسم و پراگماتیسم و به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است. برای این منظور ابتدا مبانی فلسفی دیدگاه های ایدئالیسم و پراگماتیسم در سه بخش هستی شناسی، معرفت شناسی، و ارزش شناسی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این مبانی، اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه آنها استخراج و تعریف شده که شامل اهداف جسمانی، هنری، اخلاقی و عقلانی تعلیم و تربیت می باشند. سپس از طریق مقایسه دیدگاه های ایدئالیسم و پراگماتیمس، وجود اشتراک و افتراق در مبانی فلسفی و اهداف تعلیم و تربیت این دیدگاه ها به دست آمده است. به طور کلی با توجه به دانش موجود، در تاریخ فلسفه تربیتی، دیدگاه های تربیتی ایدئالیسم و پراگماتیسم با اهمیت خاص تلقی گردیده اند و حتی مبنا و اساس فلسفه های تربیتی دیگر گشته اند و چشم اندازهای آنها هنوز هم در تعلیم و تربیت جایگاه خاصی دارند و هر دو عقل را به عنوان چراغ روشن فرا روی تعلیم و تربیت می دانند، اما از آنجا که ایدئالیسم در حالت کلی عقل گرا است و بر کیفیت های ذهنی و…

پایان نامه مطالعه کارآیی درونی مدارس راهنمایی تحصیلی غیر انتفاعی و مقایسه آن با مدارس دولتی

عنوان پایان نامه: مطالعه کارآیی درونی مدارس راهنمایی تحصیلی غیر انتفاعی و مقایسه آن با مدارس دولتی این پژوهش جهت ارزیابی و مقایسه شاخصهای کارایی درونی مدارس راهنمایی تحصیلی غیر انتفاعی و دولتی انجام گرفت. به همین منظور به ترتیب از بین ۵۶۵ نفر دانش آموز مدارس راهنمایی تحصیلی غیر انتفاعی و ۱۳۹ نفر دانش آموز مدارس راهنمایی تحصیلی دولتی، با روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از جدول «اچ. اس. بولا» به ترتیب تعداد ۳۲۰ و ۳۵۴ نفر دانش آموز انتخاب شد. دانش آموزان، ورودی به اول سال تحصیلی ۷۷-۱۳۷۶ بودند که تا پایان سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲ از دوره راهنمایی تحصیلی خارج شده بودند. داده های مورد نیاز با استفاده از فرمهای کوهورت دانش آموزی از دفاتر آمار و امتحانات مدارس و نیز اطلاعات آماری مربوط به نرخ های جریان دانش آموزی جمع آوری گردید. با توجه به اینکه ابزار پژوهش جهت ثبت اطلاعات گذشته از اسناد و مدارک به کار گرفته و هیچ سازه روانشناختی و یا جامعه شناختی از طریق آنها اندازه گیری نگردیده است لذا محاسبه پایایی و روایی ضرورت ندارد. داده های پس از جمع آوری عمدتاً با استفاده از آمار توصیفی، گزارش و با استفاده از آزمون t و خی دو تحلیل استنباطی شد….

پایان نامه عوامل درون سازمانی بازدارنده مشارکت اولیاء دانش آموزان در فعالیتهای مدرسه

عنوان پایان نامه: عوامل درون سازمانی بازدارنده مشارکت اولیاء دانش آموزان در فعالیتهای مدرسه پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسایی عوامل درون سازمانی بازدارنده ی مشارکت اولیاء در فعالیتهای مدرسه در سه دوره ی تحصیلی بود که از طریق بررسی متغیرهایی به روش توصیفی – همبستگی با کمک سه ابزار معتبر و پایا و محقق ساخته (ابزار مربوط به اولیاء، ابزار مربوط به عوامل مدرسه و ابزار اعضای انجمن اولیاء و مربیان مدارس) و با جمع آوری اطلاعات به صورت گروهی و انفرادی در مدرسه بر روی حداقل ۱۷۰۶ نفر در سه گروه مورد مطالعه با اجرای نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای با استفاده از آزمونهای آماری کای اسکوئر، U من ویتنی، ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل واریانس، تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام به اجرا درآمد و نتایج ذیل را مشخص ساخت. از میان ۱۶ فرضیه و متغیر مورد مطالعه در پژوهش حاضر به ترتیب؛ میزان آگاه سازی و اطلاع رسانی مدیران و عوامل مدرسه (r=0.832)، مهارت مدیران در برقراری روابط انسانی (r=0.713)، نحوه برخورد مدیران و معلمان مدارس با اولیاء دانش آموزان (r=0.661)، تمایل والدین به امر مشارکت (r=0.574)، میزان نظرخواهی مدیران در تعیین موضوع جلسات انجمن اولیاء و مربیان از والدین (r=0.528)، میزان…