پایان نامه بررسی رابطه شیوه فرزند پروری والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی در مدارس غیر انتفاعی دخترانه

در همه جوامع و فرهنگها والدین توقع دارند که کودکانشان در طی فرآیند رشد ، رفتارهای خاصی را در سن معینی از خود نشان دهند و در این راستا راهبردها و آموزشهایی را اعمال می نمایند که به آنها شیوه های فرزند پروری گفته می شود . هدف این تحقیق ، بررسی رابطه ی شیوه فرزند پروری والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی در مدارس غیر انتفاعی دخترانه است. نمونه آماری تحقیق برابر جامعه تحقیق ، کلیه مادران مقاطع سوم راهنمایی غیرانتفاعی تشکیل دادند که برابر ۸۷ نفر بودند. ابزار گردآوری این تحقیق، پرسشنامه استاندارد نظریه اقتدار بامریند با اعتبار ۰٫۶۸ برآورد شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات، علاوه بر آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد، جداول و نمودار‌ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده و با استفاده از نرم افزار آماری spss انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که شیوه فرزند پروری مادران با توجه به سطح تحصیلات آنها در نوع فرزند پروری آنها متفاوت است و همچنین شیوه فرزند پروری مادران عامل مهمی در میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به شمار می رود. بین شیوه فرزند پروری آزاد گذاری مادران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر رابطه معنی‏ دار و معکوس وجود دارد. بین شیوه فرزند…

پایان نامه بررسی رابطه درک و فهم مطالب خواندنی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی تحصیلی در درس ریاضی

با آغاز تحصیل، کودکان با دو تکلیف عمده ی یادگیری مواجه می شوند: یکی ادامه دادن به روند اجتماعی شدنشان و دیگری آموختن پاسخ به نمادهایی است که محیط را بصورت خلاصه ای از تصاویر، اعداد، طرح ها و نوشته ها معرفی می کنند. مورد اخیر یک تکلیف ذهنی خواندن، درک کردن و نوشتن است و بسط و توسعه و تکمیل آن چیزی است که تا به حال بطورشفاهی آموخته اند (گانیه، ترجمه نجفی زند، ۱۳۶۸). شعاری نژاد (۱۳۶۲) به نقل از اسکینر می گوید: یک نظام تربیتی مؤثر را نمی توان پی ریزی کرد مگر اینکه دو فرآیند ” یادگیری ” و ” تدریس ” کاملاً شناخته و فهمیده شوند. فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق بیان مسئله اهمیت و ضرورت مسئله اهداف تحقیق سوالات تحقیق تعاریف واژگان کلیدی فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق توانایی درک مطلب چگونه درک مطلب خود را افزایش دهیم؟ با تمرکز و توجه کامل مطالعه کنید مکان مطالعه روش مطالعه یادآوری پیش آموخته ها و تجربیات قبلی دانش آموز شیوه کلاسداری و روش تدریس معلم شرایط و موقعیت یادگیری نقش انگیزش و هدف در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و یادگیری آنها تمرین و تکرار آمادگی خودگردانی و موفقیت تحصیلی فهم مطلب و ریاضیات…

پایان نامه بررسی رابطه بین وضع اقتصادی (درآمد) و افسردگی در بین دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین وضع اقتصادی (درآمد) و افسردگی در بین دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه با توجه به اینکه افسردگی شایع ترین اختلال رفتاری و عاطفی و بزرگترین بیماری روانی در قرن حاضر به شمار می رود یک واکنش روانی – زیستی در برابر فشارهای زندگی محسوب می گردد و همچنین به لحاظ اینکه اغلب افراد جامعه ما را جوانان بویژه سنین دبیرستان تشکیل می دهند . اکنون این مشکل روحی با ضریب بالایی در میان کلیه اقشار جامعه به ویژه نسل جوان در حال پیشرفت است. از اینرو ، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین وضع اقتصادی (در آمد ) و افسردگی در بین دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه صورت گرفت که روش تحقیق آن توصیفی و از نوع پیمایشی است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید و بعد از جمع آوری از طریق نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج ذیل بدست آمد: یافته های تحقیق – عوامل اجتماعی بر میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه تاثیر خیلی زیادی دارد. – نبود والدین بر میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه تاثیر خیلی زیادی دارد. – کمبود عاطفه بر میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه تاثیر خیلی زیادی دارد. –…

پایان نامه بررسی تأثیر مطالعه مجلات رشد دانش آموزی بر یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی (چهارم و پنجم)

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر مطالعه مجلات رشد دانش آموزی بر یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی (چهارم و پنجم) هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مطالعه مجلات رشد بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی (پایه های تحصیلی چهارم، پنجم) در سالتحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ است. لذا روش تحقیق توصیفی و از نوع علی – مقایسه ای می ‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی (پایه های تحصیلی چهارم، پنجم) که به تعداد ۸۶۴ نفر(دختر(۴۵۲ نفر) و پسر(۴۱۲ نفر)) در نظر گرفته شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته که قبل از پخش آن روایی محتوایی آن توسط استاد راهنما و سایر اساتید علوم تربیتی انجام شد و به لحاظ پایایی نیز بین ۳۰ نفر دانش آموز (پایه های تحصیلی چهارم، پنجم) آزمون شد و پایایی آن ۷۳۱/۰ به دست آمد. و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss برای آزمون سئوالات با استفاده از آمار استنباطی t تک نمونه ای و t مستقل استفاده شد که نتایج حاصل از آن نشان می دهد که مطالعه مجلات رشد دانش آموزی بر یادگیری (فعال و خلاق و سایر گویه های یادگیری) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی (چهارم و پنجم) تأثیر مثبتی دارد. و…

پایان نامه بررسی تاثیر روش های تدریس نوین آموزش علوم تجربی در میزان یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر روش های تدریس نوین آموزش علوم تجربی در میزان یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی تدریس و یادگیری در فرایند آموزش و پرورش دارای اهمیت ویژه ای می باشد. مطالعه عوامل و عناصر گوناگونی که در تدریس و یادگیری مؤثر هستند برای همه دست اندرکاران، علاقه مندان به ویژه معلمان ضروری است. الگوهای تدریس و چگونگی تهیه و تنظیم برنامه های درسی متناسب با این الگوها یکی از دغدغه های متخصصان و دست اندرکاران آموزش و پرورش است. هر الگوی تدریس شامل مجموعه ای از عوامل و عناصر منظم و منسجم از جمله روش تدریس و محتوا، مواد آموزشی، هدف، فعالیت و مهارت معلم و فعالیت یادگیرنده می باشد. هر الگو بسته به هدف و ویژگی های خاص خود برخی از عناصر تاثیر گذار بر موقعیت یاد گیری را بیشتر مورد توجه قرار می دهد. به عنوان مثال الگوی پیش سازمان دهنده به انتقال اطلاعات به صورت معنادار و موثرکمک می کند، ساخت شناختی دانش آموزان را استحکام می بخشد، پایداری و روشنی دانش قبلی شاگردان را افزایش می دهد، تمایل به کاوشگری و عادت های تفکر دقیق را در آنها رشد می دهد، دارای معانی مهمی در ساماندهی برنامه درسی و شیوه تدریس است، لنگرگاه…

پایان نامه بررسی تاثیر تغذیه صحیح در یادگیری دانش آموزان مقطع متوسطه دخترانه

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر تغذیه صحیح در یادگیری دانش آموزان مقطع متوسطه دخترانه به طور کلی هر موجود زنده برای رشد و نمود و ادامه زندگی و انجام اعمال حیاتی لازم احتیاج به جذب مرتب موادی دارد که بنام غذا خوانده می شود . وضعیت تغذیه دانش آموزان در مدارس از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علم تغذیه است زیرا این گروه از افراد جامعه آینده سازان مملکت هستند و مسائل مربوط به سلامتی آنها همیشه مورد توجه بوده است. تحقیق حاضر به بدنبال ، بررسی تاثیر تغذیه صحیح در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه بود. این تحقیق توصیفی و به روش میدانی انجام گرفت ؛ بدین منظور ۲۰ نفراز دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، پرسشنامه محقق ساخته بود. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق هم از طریق آمار توصیفی با استفاده از spss و Excel انجام گرفت . نتایج یافته ها : ۱- این تحقیق نشان داد که وضعیت اقتصادی در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه تاثیر خیلی زیادی دارد. ۲- این تحقیق نشان داد که نوع غذای مصرفی در یادگیری دانش آموزان…

پایان نامه بررسی ارتباط استرس با عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط استرس با عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه استرس در سلامت روانی و جسمانی افراد تاثیر قابل توجهی دارد بدین صورت که آسیب های روانی و اجتماعی متعددی را برای فرد بوجود می آورد. دانش آموزان در مراحل تحصیلی خود همواره با عوامل استرس زا مثل امتحان و سوال و جواب معلم و … مواجه می شوند که موقعیتهای ناشناخته ای را پیش روی دانش آموزان به همراه دارد که استرس زیادی را برآنها وارد می سازد. موقعیتهای یادگیری ایجاب می کند تا دانش آموزان خود را با عوامل استرس سازگار نموده تا بهره کافی را از یادگیری ببرند و در نهایت به عملکرد مطلوب تحصیلی برسند. با توجه به اهمیت موضوع بویژه در بین نوجوانان در مقاطع تحصیلی متوسطه که با تغییرات جسمی و روانی همراه است ، این پژوهش با هدف تعیین ارتباط استرس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه صورت گرفت که روش تحقیق آن توصیفی و از نوع پیمایشی است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ استاندارد استرس کوهن (۱۹۸۳) استفاده شد و همچنین برای سنجش عملکرد تحصیلی دانش آموزان ، معدل نمرات دانش آموزان در طول سال تحصیلی در نظر گرفته شد . در این پژوهش علاوه…

پایان نامه شناسایی موانع فرهنگی و اجتماعی خلاقیت و نوآوری در اداره آموزش و پرورش

عنوان پایان نامه: شناسایی موانع فرهنگی و اجتماعی خلاقیت و نوآوری در اداره آموزش و پرورش با توجه به همبستگی مثبت بین نوآوری و خلاقیت و بهره وری نیروی انسانی که بصورت تطبیقی در طی تاریخ اثبات شده است از اینرو این تحقیق با هدف بررسی و شناسایی موانع فرهنگی و اجتماعی خلاقیت و نوآوری در اداره ی آموزش و پرورش صورت گرفت. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش تشکیل داده اندکه تعداد آنها ۱۹۶ نفر می‌ باشند و نمونه آماری تحقیق به دلایل حجم کم جامعه آماری، نمونه برابر با حجم جامعه انتخاب شد. در این پژوهش با توجه به اهداف تحقیق، به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیات تحقیق از ابزار اندازه‌ گیری مناسب و متناسب که پرسشنامه‌ محقق ساخته می ‌باشد استفاده گردید که روایی و پایایی مناسب برخوردار می باشد. برای تحلیل سئوالات از آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد، جداول و نمودار‌ها از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد که عملیات آماری نیز با استفاده از نرم ‌افزار Spss و Excell انجام شد. – نتایج تحقیق نشان داد که خلاقیت کارکنان در ادارات آموزش و پرورش شهرستان های مورد بررسی از موانع اجتماعی (قوانین و مقررات،…

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی معلمان با مهارت های زندگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

در سال‌ های اخیر هوش هیجانی به عنوان عاملی که بالقوه در درک و پیش‌ بینی عملکرد فرد، مفید است مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اگرچه چندین دهه است که روانشناسان جنبه‌ های مختلف هوش هیجانی در سازمان‌ها را بدون استفاده از این اصطلاح مورد بررسی قرار داده‌ اند. مفهوم هوش هیجانی آن طور که در حال حاضر به کار می‌ رود، نسبتاً جدید است. هنوز موارد زیادی نظیر روش اندازه‌ گیری و تأثیر آن بر عملکرد فردی و اثربخشی سازمانی در حوزه هوش هیجانی وجود دارد که مبهم است. تا آنجا که در برخی موارد وجود ابهام منجر به تضاد بین محققان و متخصصان شده است. اصطلاح هوش هیجانی، اولین بار به وسیله جان. د. مایر و پیتر سالوی در مجموعه مقالات دانشگاهی مطرح شد که در آن زمان، این نوشته‌ ها چندان مورد توجه قرار نگرفت. در سال ۱۹۹۵، واژه هوش هیجانی با پر تیراژترین کتاب هوش هیجانی دانیل گُلمن ، پارادایم‌ فکری حاکم شد و توانست بیشتر از بهره‌ هوشی اهمیت پیدا کند. اخیراً جدیدترین کتاب گلمن تحت عنوان «کار کردن با هوش هیجانی» (۱۹۹۸)، توجه متخصصین منابع انسانی را به خود جلب کرده است (کی یرستد ، ۱۹۹۹). فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه…