مقاله بررسی مسایل و مشکلات تدریس ریاضی و ارائه راهکارهای مناسب در دوره متوسطه نظری

عنوان مقاله: بررسی مسایل و مشکلات تدریس ریاضی و ارائه راهکارهای مناسب در دوره متوسطه نظری ریاضیات، زبان علم و یک زبان جهانی، یک زبان نمادین برای همه فرهنگها و تمدنها است. ریاضیات یکی از دستاوردهای ارزشمند تمدن انسانی است که امروزه به عنوان یکی از پایه های اساسی رشد صنعتی و تکنولوژی مورد توجه می باشد. این علم در شرایط کنونی تغذیه کننده اصلی صنعت و فن آوری عصر فضا و پایه اساسی اطلاع رسانی در دهکده جهانی اطلاعات است. فهرست مطالب مقدمه بیان مسأله اهداف پژوهش اهداف کلی تحقیق اهداف جزئی تحقیق فرضیه های پژوهش جامعه آماری نمونه آماری ابزار تحقیق روش تجزیه و تحلیل داده ها بحث و نتیجه گیری محدودیتهای تحقیق پیشنهادات کاربردی الف) معلمان و عوامل آموزشی مدرسه ب) برای والدین ج) برای تصمیم سازان و تصمیم گیران آموزش و پرورش پیشنهاد برای پژوهشگران منابع   فوری دانلود کنید

مقاله بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر

عنوان مقاله: بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر با توجه به مطالعات گسترده ای که در جوامع غربی و در کشورمان صورت گرفته می توان اذعان داشت که اعتیاد یک واقعیت تلخ و انکارناپذیر است و هی فرد گروه یا خانوده ای نمی تواند اطمینان داشته باشد که از آسیب های احتمالی مواد مخدر و تبعات آن مصون است. لذا برخورد با این بیماری مسری و پدیده فراگیر که تا به حال دو میلیون نفر از افراد جامعه ما را مبتلا نموده و در آینده نیز میلیون ها نفر نوجوان و جوان را به مخاطره خواهد انداخت امری ضروری است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر بود. روش کار: روش غالب بر این پژوهش روش پس رویدادی بود که به شیوه میدانی انجام گرفته است. از بین کلیه معتادانی که به موسسه بازپروری رفت و آمد می کردند (۹۱ نفر)، تعداد ۷۳ نفر مطابق با جدول مورگان به طور تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه ی محقق ساخته، که از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شد و…

مقاله ارزشیابی امتحانات دو نوبتی دوره راهنمایی تحصیلی

عنوان مقاله: ارزشیابی امتحانات دو نوبتی دوره راهنمایی تحصیلی ارزشیابی یک فرآیند نظام یافته (سیستماتیک) برای جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات است به منظور تعیین آنکه آیا هدفهای مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق هستند و به چه میزانی؟ (گی، ۱۹۹۱) در حوزه ی آموزش و پرورش ارزشیابی کاربرد ویژه ای دارد. ارزشیابی آموزشی، جمع آوری نظامدار اطلاعات به منظور توصیف موضوعات آموزشی و قضاوت در مورد ارزش ها تعریف شده است. (نوو، ۱۹۹۵) فهرست مطالب مقدمه بیان مسأله اهداف کلی پژوهش اهداف جزئی پژوهش اهمیت پژوهش جامعه آماری تعیین حجم نمونه روش پژوهش سیر تاریخی ارزشیابی آموزشی نقش ارزیابی فعالیتهای آموزشی پیشینه مطالعاتی جمع بندی و نقد و بررسی تحقیقات انجام شده روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نتایج کل پژوهش محدودیت های پژوهش پیشنهادها منابع و مآخذ منابع فارسی منابع خارجی تعداد صفحات: ۱۵   فوری دانلود کنید

مقاله اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان

عنوان مقاله: اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان این تحقیق با هدف مقایسه اثرات آموزش راهبرد شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور انجام گرفت . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان اردبیل بود . نمونه آماری این پژوهش شامل ۶۰ نفر بود که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده در سه گروه شناختی ، فراشناختی وکنترل بود. در این پژوهش از طرح شبه آزمایشی پیش آزمون – پس آزمون چند گروهی استفاده شد . ابزار های مورد استفاده در این تحقیق را یک آزمون محقق ساخته از مهارت های هفت گانه ICDL تشکیل داده بود . ابتدا ازهر سه گروه پیش آزمون گرفته شد، بعد از آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به گروه های شناختی و فراشناختی ، مجددا ازهر سه گروه پس آزمون به عمل آمد . تجزیه و تحلیل آماری از طریق تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس یک طرفه انجام شد . نتایج یافته های پژوهش با توجه به اهداف و فرضیه ها نشان داد که بین آموزش راهبرد های شناختی و میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان رابطه…

پروپوزال بررسی رابطه خلاقیت اعضای هیات علمی با اثربخشی دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه خلاقیت اعضای هیات علمی با اثربخشی دانشگاه آزاد اسلامی علاقه به تحقیق در زمینه خلاقیت به صورت داده های تحقیقاتی از نیمه دوم قرن بیستم آغاز شده است . یافته های تحقیقی خلاقیت نیز روی موضوعات تربیتی ، استراتژی های آموزشی ، امور اجرایی و محیط فیزیکی مدرسه تأثیر زیادی داشته است ، مربیان تعلیم و تربیت نیز به شرایط مطلوب برای رشد قوه خلاقیت دانش آموزان اهمیت بسزایی می دهند . با این وجود تحقیق در زمینه خلاقیت عمر طولانی ندارد، از سویی از آنجا که امروزه جامعه بشری با طوفانهای علمی ، تکنولوژیکی و اطلاعاتی گسترده ای روبروست ، توجه به توانایی خلاقیت در جهتی پویا به عنوان یکی از راهکارهای مفید و مؤثر برای برخورد با عقب ماندگی های علمی و تکنولوژیکی فعلی جامعه می باشد(نوری ،۱۳۸۱). به نظر می رسد خلاقیت یکی از عوامل مرتبط با اثربخشی سازمان باشد. و از آنجا که دانشگاهها ، محیطی علمی وپژوهشی می باشند ؛ خلاقیت مدرسان و اساتید آن یکی از عوامل مرتبط با اثربخشی سازمانی می تواند ارتباط داشته باشد. بنایراین خلاقیت از جمله مسائلی است که درباره ماهیت و تعریف آن تاکنون بین محققان و روانشناسان توافقی حاصل نشده است. تورنس پس از…

پروپوزال بررسی رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران با عملکرد معلمان مدارس

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران با عملکرد معلمان مدارس امروزه موفقیت در موقعیت های رهبری تنها به تجربیات کاری و تخصصی مدیران بستگی ندارد، بلکه به توانایی آنها در مدیریت خود و دیگران، میزان انعطاف آنها در برخورد با تغییرات مداوم محیطی، نحوه و میزان عملکرد آنها، توان روحیه بخشی و ایجاد رضایت در پیروان بستگی دارد (کوپر و ویبلر، ۲۰۰۶، ص۳). در واقع، وظیفه اصلی رهبر در سازمان های امروزی ایجاد انگیزه و نگرش مثبت در کارکنان، تقویت روحیه و افزایش حس همکاری و ارزشمندی در آنهاست (هوس و همکاران، به نقل از پالمر و همکاران، ۲۰۰۲، ص۳). فهرست مطالب فرم طرح تحقیق اطلاعات مربوط به دانشجو اطلاعات مربوط به استاد راهنما اطلاعات مربوط به استادان مشاور اطلاعات مربوط به پایان نامه مقدمه بیان مسأله مروری بر سابقه تحقیق پیشینه داخلی پیشینه خارجی اهمیت و ضرورت مسأله اهداف تحقیق هدف کلی اهداف جزئی در صورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره وران (اعم از موسسات آموزشی و اجرایی و غیره) چارچوب نظری تحقیق تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها تعاریف نظری متغیرها هوش عاطفی عملکرد تعاریف عملیاتی متغیرها فرضیه ها یا سوال ها سوال اصلی به صورت سوال های ویژه به صورت فرضیه های ویژه روش…

پروپوزال بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت زنان خانه دار

عنوان پروپوزال: بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت زنان خانه دار یکی از عرصه‌ هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌ کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌ گذارد، عرصه فراغت (leisure) است. و فراغت عرصه‌ ای است که اختیار و آزادی انسان‌ها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می‌ کند فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌ های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ ها و کردارهای جدید است. از این‌ رو است که گفته‌ اند فراغت می‌ تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را آشکار سازد و همچنین متقابلا اینکه افراد آن را چگونه سپری می کنند. این امر درباره فرهنگ رایج جامعه که هم امکاناتی را در اختیار افراد جامعه خود می گذارند، هم محدویتهایی بر اساس ارزشها و هنجارهای جاری جامعه را دارد، صدق می کند.از این رو بین طبقات مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و حتی سنین مختلف تفاوتی در چگونگی گذارن اوقات فراغت وجود دارد. فهرست مطالب مشخصات اصلی پروژه مشخصات تفصیلی پروژه تشخیص و تبیین مسأله سوالات محوری (فرضیه) اهداف و دستاوردهای مشخص و قابل حصول روش تحقیق نحوه جمع آوری داده ها و تجزیه…

پروپوزال مقایسه صفات شخصیتی و طرحواره های ناکارآمد در دانش آموزان دارای افت تحصیلی و دانش آموزان عادی

عنوان پروپوزال: مقایسه صفات شخصیتی و طرحواره های ناکارآمد در دانش آموزان دارای افت تحصیلی و دانش آموزان عادی از آنجایی که بعد از پدر و مادر، آموزش و پرورش وسیله ای جهت اجتماعی شدن هر کودک است استقرار و بقای هر جامعه ای مستلزم آن است که مجموعه ی باورها، ارزش ها، رفتارها و گرایش ها، دانش ها و مهارتهای آن به نسل های جدید منتقل می شود که آموزش و پرورش وسیله این انتقال است. آموزش و پرورش به معنی اعم مترادف جامعه پذیری است یعنی فراگردی که از طریق آن افراد به یادگیری نقشها و قواعد، روابط و بطور کلی فرهنگ جامعه خود می پردازند و به معنی اخص فراگردی است که بواسطه آن افراد در وضعیت های سازمان یافته ی اجتماعی در معرض آموزش منظم دانش، مهارتها و گرایش های خاص قرار می گیرند. آموزش و پرورش در جوامع امروزی صرفاً به سواد آموزی محدود نیست بلکه مجموعه بزرگ و وسیعی از تجارب آزموده و تهذیب یافته را تشکیل می دهد که دستیابی انسان به روش های مطالعه و تحقیق علمی دامنه علوم را گسترش می دهد (علاقه بند، ۱۳۶۶). فهرست مطالب مقدمه بیان مسئله سوابق مربوط به پیشینه نظری و عملی پیشینه نظری پیشینه عملی…

پروپوزال مطالعه راه کارهای بهبود و ارتقای مدیریت کلاس توسط معلمان

عنوان پروپوزال: مطالعه راه کارهای بهبود و ارتقای مدیریت کلاس توسط معلمان امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق در نظام آموزش و پرورش و تغییر در سیاست ها و برنامه ریزی های آموزشی، بسیاری از معلمان در رویارویی با مسایل و مشکلات آموزشی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و از روش های قدیم و مهارت های سنتی و انفرادی برای اداره ی کلاس خود استفاده می کنند. همین امر باعث کندی فرایند یاددهی – یادگیری و آسیب پذیری امر آموزش شده است. تحقیقات بی شمار نشان داده است که بسیاری از مشکلات اخلاقی و اجتماعی نوجوانان ما حاکی از جذاب نبودن محیط مدارس و کشمکش های این گونه دانش آموزان با معلمان و افت تحصیلی آنان بوده است. لذا وجود مدیریت کارآمد معلمان و ایجاد شرایط لازم برای تسهیل در امر یادگیری در کلاس درس که مطابق نیازها و ویژگی های فراگیران باشد، لازمه جامعه امروزی و راه گشایی بسیاری از مشکلات نوجوانان می باشد. فهرست مطالب مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق مبانی نظری تحقیق پیشینه تحقیق اهداف تحقیق هدف کلی اهداف اختصاصی فرضیه های تحقیق تعریف متغیرها تعریف مدیریت تعریف مدیریت کلاس تعریف عملیاتی روش تحقیق جامعه آمای نمونه آماری روش گرد آوری اطلاعات ابزار…

پروپوزال عزت نفس و انگیزه پیشرفت در دانشجویان

عنوان پروپوزال: عزت نفس و انگیزه پیشرفت در دانشجویان در پژوهش حاضر عزت نفس و انگیزه ی پیشرفت در دانشجویان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. انگیزه به عنوان یک گرایش ویژه یا گرایش رفتار نسبتاً ثابت رفتاری که به موقعیت بستگی ندارد معرفی می گردد. انگیزش مهمترین شرط یادگیری است ، وقتی ما به موضوعی برانگیخته می شویم . نسبت به آن راغب تر می شویم و بهتر یاد می گیریم. فهرست مطالب مقدمه بیان مسئله ضرورت پژوهش پیشینه تحقیق دیدگاه انسان گرایانه نظریه راجرز تعریف عزت نفس مولفه های اساسی عزت نفس دیدگاه راجرز در شکل گیری شخصیت اهداف تحقیق سوالات پژوهشی روش تحقیق جامعه آماری روش تجزیه و تحلیل منابع تعداد صفحات: ۱۸ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید