پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت
پرسشنامه و آزمون / خرداد ۱۶, ۱۳۹۷

تعداد گویه ها: ۳۲ هدف: سنجش جو سازمانی و ابعاد آن زیر مقیاس ها: روحیه گروهی – مزاحمت – صمیمیت – علاقه مندی – ملاحظه گری – فاصله گیری – نفوذ و پویایی – تأکید بر تولید سازندگان پرسشنامه: هالپین و کرافت معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

پیشینه و ادبیات جو سازمانی
پیشینه و ادبیات / مهر ۱۰, ۱۳۹۵

تعاریف نظریه پردازان مدیریت از جو سازمانی: – داکرت ۲۰۰۴ آشکار شدن شیوه ها و الگوهای زیربنایی که در پیش فرضها، مصادیق و اعتقادات نهفته است و فرهنگ را می سازد. – فلمینگ ۲۰۰۲ جو سازمانی نمایی از ویژگیهای ظاهری فرهنگ است که از ادراکات و نگرشهای کارکنان ناشی می شود. – پاول و باترفیلد ۱۹۷۸ جو سازمانی بیانگر ویژگیهای سازمانی است که افراد آن را به صورت کل نگر درک می کنند. – برین ۱۹۷۴ جو سازمانی را به منزله شخصیت سازمان معرفی کرده اند. جو سازمان شیوه برخورد اعضا با سازمان است. – بولدن ۱۹۹۲ جو سازمانی محیطی است که افراد در آن کار می‌کنند و منعکس کننده نگرش کارکنان و سبک مدیریت سازمان است. مکلری و هنسلی جو سازمانی را جنبه کیفی روابط بین افراد در یک سازمان تعریف می کنند که بستگی به درک فرد از کار و مقام او و دیگر اعضا در سازمان دارد. این ادراکات عمدتاً به وسیله مشارکت افراد در سازمان تعیین می شود و مجموعه رفتار آنها روابط کاری افراد را به وجود می آورد. هالپین برای توضیح این مفهوم از یک تشبیه استفاده می کند. او می گوید: نسبت شخصیت به فرد مثل نسبت جو سازمانی به سازمان است. به…

مستندسازی تجربیات شغلی پست سازمانی مدیریت مدرسه برای اخذ رتبه عالی

عنوان مستند: تجربیات شغلی پست سازمانی مدیریت مدرسه برای اخذ رتبه عالی نیاز به مدیریت و رهبری، در همه زمینه های فعالیت اجتماعی، محسوس و حیاتی است. این نیاز، به ویژه در نظام های آموزش و پرورش اهمیت بسیار دارد. زیرا که آموزش و پرورش نقش اساسی در گردش امور جامعه و تداوم و بقای آن بر عهده دارد و رهبری و مدیریت اثربخش، لازمه تهیه و اجرای برنامه های آموزش و پرورشی نتیجه بخش و کیفی است. در کشور ما، توجه به مسئله مدیریت آموزشی، تقریباً از سی سال پیش، ابتدا از طریق ارائه دروس و سپس ایجاد رشته های تحصیلی دانشگاهی آغاز گردید. اخیراً، در پی گسترش روز افزون نظام آموزشی، ضرورت بهسازی کیفیت نتایج آموزشی، مسئله مدیریت و رهبری در آموزش و پرورش را بیش از پیش اهمیت بخشیده است. مع هذا باید اعتراف کرد که مدیریت آموزشی هنوز جایگاه شایسته خود را در نظام آموزشی احراز نکرده است. مدرسه به عنوان جامعه ای کوچک نقش بسیار مهمی در پیشرفت تحصیلی و کسب مهارتهای زندگی دانش آموزان ایفا می کند و می توان آن را به عنوان یک کارخانه انسان سازی شناخت و از آنجا که قرار است در مدرسه علم و فرهنگ و تمدن تولید شود…

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه سیگل و کایمر
پرسشنامه و آزمون / بهمن ۹, ۱۳۹۳

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: ارزیابی جو سازمانی نوآورانه سازندگان پرسشنامه: سیگل و کایمر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۸ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید برای اطلاعات بیشتر میتوانید به پیشینه و ادبیات جو سازمانی در لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات جو سازمانی

پرسشنامه جو سازمانی ساسمن و دیپ (OCQ)
پرسشنامه و آزمون / دی ۹, ۱۳۹۳

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: شناخت جو سازمان زیر مقیاس ها: وضوح و توافق هدف – وضوح و توافق نقش – رضایت از پاداش – رضایت و توافق بر روی رویه ها – اثربخشی ارتباطات نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۹ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید برای اطلاعات بیشتر میتوانید به پیشینه و ادبیات جو سازمانی در لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات جو سازمانی

پرسشنامه توصیف جو سازمانی – مدرسه (OCDQ)
پرسشنامه و آزمون / دی ۹, ۱۳۹۳

تعداد گویه ها: ۳۴ هدف: سنجش رفتار معلمان و مدیران مدارس زیر مقیاس ها: رفتار مشغول – رفتار ناکام – رفتار صمیمی – رفتار حمایتی – رفتار دستوری نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید برای اطلاعات بیشتر میتوانید به پیشینه و ادبیات جو سازمانی در لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات جو سازمانی

پایان نامه تعیین رابطه خلاقیت و جو سازمانی اداره آموزش و پرورش

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین جو سازمانی و خلاقیت کارکنان اداره ی آموزش و پرورش است. لذا روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می ‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره ی آموزش و پرورش می باشد که شامل ۵۰ (۸ زن و ۴۲ ) نفر بصورت نیروی رسمی در اداره ی آموزش و پرورش مشغول به کار می باشند که نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد جو سازمانی هالپین و کرافت و پرسشنامه خلاقیت رندسیپ که از روایی و پایایی بالاتری برخوردار بود استفاده شد. و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss برای آزمون فرضیات با استفاده از آمار ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه ( به روش گام به گام ) استفاده شد که نتایج حاصل از آن نشان می دهد که بین جو سازمانی و خلاقیت کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود دارد بطوریکه از میان ابعاد جو سازمانی حاکم بر اداره آموزش و پرورش ، متغییر ملاحظه گری بیشترین پیش بینی را بر خلاقیت کارکنان اداره ی آموزش و پرورش دارد. به طور کلی مفهوم جو سازمانی که در اواخر دهه شصت متداول…

پایان نامه بررسی رابطه بین جو سازمانی با روحیه دبیران دبیرستان های دولتی و غیر انتفاعی

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین جو سازمانی با روحیه دبیران دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی با استفاده از روش تحقیق توصیفی – همبستگی در دبیرستانهای دولتی و غیرانتفاعی با حجم نمونه (۳۰ دبیرستان و ۳۰۲ دیر) که از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انجام شد، انجام گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه جو سازمانی هوی و سیبو و پرسشنامه روحیه (محقق ساخته) بوده است بطوریکه مدیران تنها به پرسشنامه جو سازمانی و دبیران به هر دو پرسشنامه جو سازمانی و روحیه پاسخ دادند. در این تحقیق دو سوال و هشت فرضیه مطرح شده بود که پس از تجزیه و تحلیل و آزمون آماری نتایج زیر بدست آمد: ۱- ۸۰ درصد دبیرستانهای مورد مطالعه دارای جو باز و ۲۰ درصد دارای جو غیر متعهد بودند و این نتیجه بیانگر آن است که دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی به جو باز گرایش بیشتری دارند. ۲- دبیران دبیرستانهای مورد مطالعه از روحیه بالایی برخوردارند اما بین نمرات روحیه دبیران انواع دبیرستانها تفاوت وجود دارد. ۳- روحیه دبیران با توجه به جو سازمانی آنها متفاوت است یعنی بین نمرات روحیه دبیران در دبیرستانهای دارای جو باز با روحیه دبیران دبیرستانهای جو غیر متعهد تفاوت وجود دارد به عبارت…