پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازان و شیور (AAQ) – نسخه ۱۵ آیتمی
پرسشنامه و آزمون / تیر ۲۸, ۱۳۹۶

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی سبک دلبستگی بزرگسالان زیر مقیاس ها: اجتنابی – ایمن – دوسوگرا سازندگان پرسشنامه: هازان و شیور معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر کیفیت پیوند مدرسه در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان و خانواده ها

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و خود کارامدی عمومی با پیوند با مدرسه بود. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه بود. نمونه پژوهش، ۲۶۰ نفر از بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه به صورت خوشه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران، پرسشنامه خودکار آمدی عمومی شرر و پرسشنامه پیوند با مدرسه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج از روشهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و خودکارامدی با پیوند با مدرسه دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد؛ همچنین بین زیر مولفه های هوش هیجانی (مدیریت هیجا ن،ارزیابی هیجان و بهره برداری از هیجان) با پیوند با مدرسه نیز رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که هوش هیجانی و زیر مولفه های آن توان پیش بینی پیوند با مدرسه را دارند. نتیجه گیری: در تبیین یافته فوق می توان گفت که هوش هیجانی و خود کارامدی عمومی  عامل موثر و تعیین‌کننده در برآیندهای زندگی واقعی مانند موفقیت در مدرسه و تحصیل، موفقیت در شغل ، ارتباط با مدرسه و روابط…

پرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگو (JIQ)
پرسشنامه و آزمون / فروردین ۳, ۱۳۹۵

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان دلبستگی شغلی در فرد سازندگان پرسشنامه: کانونگو معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۲ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازان و شیور (AAQ) – نسخه ۲۱ آیتمی
پرسشنامه و آزمون / تیر ۲۰, ۱۳۹۴

عنوان پرسشنامه: دلبستگی بزرگسال هازان و شیور (AAQ) – نسخه ۲۱ آیتمی تعداد گویه ها: ۲۱ هدف: ارزیابی سبک دلبستگی بزرگسالان زیر مقیاس ها: ایمن – ناایمن اجتنابی – ناایمن دوسوگرا نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

پرسشنامه روابط میانی دلبستگی هالپرن و کاپنبرنگ (KCAQ)
پرسشنامه و آزمون / تیر ۵, ۱۳۹۴

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش دلبستگی کودکان در دوره ی میانه ی کودکی برای کودکان در دوره سنی میانی کودکی (۱۲-۳ سال) زیر مقیاس ها: تکامل انطباقی مثبت – واکنش هیجانی – رفتارهای منفی – دوری گزیدن از حمایت چهره دلبستگی / فرد مراقب سازندگان پرسشنامه: هالپرن و کاپنبرنگ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۶ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

مقیاس دلبستگی به خدا بک و مک دونالد
پرسشنامه و آزمون / دی ۱۶, ۱۳۹۳

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: سنجش ابعاد دلبستگی به خدا زیر مقیاس ها: ارتباط با خدا – توکل – اعتماد در مقابل عدم اعتماد – توجه به خدا سازندگان پرسشنامه: بک و مک دونالد معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۴ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید
پرسشنامه و آزمون / دی ۱۱, ۱۳۹۳

عنوان پرسشنامه: سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: خودارزیابی دلبستگی بزرگسالان نسبت به افراد مختلف زیر مقیاس ها: وابستگی – نزدیک بودن – اضطراب نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

پرسشنامه دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان آرمسدن و گرینبرگ (IPPA-R)
پرسشنامه و آزمون / دی ۱۰, ۱۳۹۳

عنوان پرسشنامه: دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان آرمسدن و گرینبرگ (IPPA-R) تعداد گویه ها: ۷۵ هدف: سنجش دلبستگی به مادر، پدر و همسالان و ۳ زیرمقیاس اعتماد (میزان اعتماد متقابل نوجوانان و چهره دلبستگی)، ارتباط (چگونگی ارتباط نوجوانان با والدین و همسالان) و بیگانگی (میزان خشم و عصبانیت نوجوانان از والدین و همسالان) زیر مقیاس ها: اعتماد – ارتباط – بیگانگی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

پرسشنامه دلبستگی مکان
پرسشنامه و آزمون / دی ۱۰, ۱۳۹۳

عنوان پرسشنامه: دلبستگی مکان تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: سنجش نگرشی افراد مختلف نسبت به دلبستگی مکان زیر مقیاس ها: هویت مکان – دلبستگی عاطفی – وابستگی مکان – پیوند اجتماعی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

پرسشنامه دلبستگی به خدا (M-SAS)
پرسشنامه و آزمون / دی ۱۰, ۱۳۹۳

عنوان پرسشنامه: دلبستگی به خدا (M-SAS) تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: سنجش ابعاد دلبستگی به خدا زیر مقیاس ها: جوارجویی – پناهگاه امن – پایگاه امن – اعتراض به جدایی (نگرانی از جدایی از دلبستگی) – ادراک مثبت از خود – ادراک مثبت از خدا نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید