پرسشنامه کار تیمی
پرسشنامه و آزمون / خرداد ۱۶, ۱۳۹۷

تعداد گویه ها: ۴۳ هدف: سنجش کار تیمی زیر مقیاس ها: ارتباطات – هماهنگی – پشتیبانی متقابل – همبستگی – رهبری شایسته – تصمیم گیری – اهداف مشخص معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل و گموئندن – نسخه ۴۲ آیتمی
پرسشنامه و آزمون / خرداد ۳۰, ۱۳۹۴

تعداد گویه ها: ۴۲ هدف: ارزیابی کیفیت کار تیمی زیر مقیاس ها: ارتباطات – هماهنگی – همکاری – توازن مشارکت – هدف گذاری – تصمیم گیری – تعارض – همبستگی سازندگان پرسشنامه: هوگل و گموئندن معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۱ تعداد صفحات: ۱۴ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل و گموئندن
پرسشنامه و آزمون / خرداد ۲۹, ۱۳۹۴

تعداد گویه ها: ۳۷ هدف: ارزیابی کیفیت کار تیمی زیر مقیاس ها: ارتباطات – هماهنگی – تلاش – پشتیبانی متقابل – تصمیم گیری – همبستگی سازندگان پرسشنامه: هوگل و گموئندن معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۱ تعداد صفحات: ۱۳ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

پرسشنامه میزان تمایل به کار تیمی
پرسشنامه و آزمون / دی ۱۵, ۱۳۹۳

تعداد گویه ها: ۶۰ هدف: سنجش میزان تمایل به کار تیمی افراد زیر مقیاس ها: تمایل به کار تیمی – اعتماد – انگیزه – شایستگی – تعهد و مسئولیت پذیری – مدیریت حمایت کننده – سیستم ارزیابی عملکرد – سیستم پاداش و تشویق – دستورالعمل یا آئین نامه اجرایی – آموزش معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

پرسشنامه کار گروهی ایوانز و جارویس
پرسشنامه و آزمون / دی ۱۴, ۱۳۹۳

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش احساسات فرد نسبت به کار گروهی سازندگان پرسشنامه: ایوانز و جارویس معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید